herb gminy słomniki archanioł Michał

Burmistrz Gminy Słomniki informuje, że w Urzędzie Miejskim w Słomnikach ul. Kościuszki 64 (tablica ogłoszeń) został wywieszony na okres 21 dni- WYKAZ NIERUCHOMOŚCI stanowiących własność Gminy Słomniki przeznaczonych do sprzedaży.

Na podstawie art. 30 ust. 2 i 3 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) i art. 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.).

Burmistrz Gminy Słomniki

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:


  1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości i powierzchnia nieruchomości:
    Działka nr 544/13 o powierzchni 0,0254 ha, obr. Miłocice, jedn. ewid. Słomniki, objęta księgą wieczystą KR1S/00029227/3

Opis nieruchomości:
Działka jest niezabudowana, nieogrodzona,  posiada kształt nieregularny i rozciąga się na terenie płaskim. Dojazd do działki jednostronny od strony południowej bezpośrednio z drogi gminnej asfaltowej. W niewielkiej części teren nieruchomości wyłożony jest kostka brukową w pozostałej części porośnięty jest trawą oraz drzewkami i krzewami ozdobnymi. Przez działkę przechodzi sieć elektryczna i kanalizacyjna, natomiast siec wodna gminna i gazowa przebiegają w pobliżu.

Przeznaczenie nieruchomości:
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w przeważającej części nieruchomość  znajduje się w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz w znikomej części w terenach oznaczonych jako drogi lokalne.

Cena nieruchomości:
Aktualna wartość rynkowa prawa własności działki o nr. ewid. 544/13  wynosi 5911,00zł (słownie: pięć tysięcy dziewięćset jedenaście złotych 00/100) netto.

Informacje dotyczące zbycia:
Działka nr 544/13 w Miłocicach  będzie przedmiotem sprzedaży na rzecz poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.  Rada Miejska w Słomnikach wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości w  trybie bezprzetargowym  uchwałą Nr LII/706/23 z dnia 09 listopada 2023r


  1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości i powierzchnia nieruchomości:
    Działka nr 544/14 o powierzchni 0,0466 ha, obr. Miłocice, jedn. ewid. Słomniki, objęta księgą wieczystą KR1S/00029227/3.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość posiada kształt nieregularny i rozciąga się na terenie płaskim. Dojazd do nieruchomości jednostronny od strony południowej  pośrednio z drogi gminnej asfaltowej  poprze działki o numerach ewidencyjnych nr 406/5 o pow. 0,0109 ha oraz nr 406/7 o pow. 0,0179 ha stanowiące własność osoby fizycznej zamierzającej nabyć w/w nieruchomość. Działka  jest nieogrodzona. Teren nieruchomości porośnięty jest trawą oraz drzewkami i krzewami ozdobnymi, a także w niewielkiej części utwardzony kamieniem. Dziaka uzbrojona jest w sieć elektryczną natomiast pozostałe sieci przebiegają w pobliżu.

Przeznaczenie nieruchomości:
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w całości  nieruchomość  znajduje się w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena nieruchomości:
Aktualna wartość rynkowa prawa własności działki o nr. ewid. 544/14  wynosi 11058,00zł (słownie: jedenaście tysięcy pięćdziesiąt osiem złotych  00/100) netto.

Informacje dotyczące zbycia:
Działka nr 544/14 w Miłocicach  będzie przedmiotem sprzedaży na rzecz poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.  Rada Miejska w Słomnikach wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości w  trybie bezprzetargowym  uchwałą Nr LII/707/23 z dnia 09 listopada 2023r


  1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości i powierzchnia nieruchomości:
    Działka nr 544/15 o powierzchni 0,0318 ha, obr. Miłocice, jedn. ewid. Słomniki, objęta księgą wieczystą KR1S/00029227/3.

Opis nieruchomości:.
Nieruchomość posiada kształt nieregularny i rozciąga się na terenie płaskim. Dojazd do nieruchomości jednostronny od strony południowej bezpośrednio z drogi gminnej asfaltowej. Działka jest nieogrodzona. Teren nieruchomości częściowo utwardzony jest kamieniem, natomiast w pozostałej części stanowi grunt niezabudowany. Działka uzbrojona jest w sieć elektryczną, natomiast pozostałe sieci przebiegają w pobliżu.

Przeznaczenie nieruchomości:
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w przeważającej części nieruchomość znajduje się terenie oznaczonym  jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz w znikomej części w terenach oznaczonych jako drogi lokalne.

Cena nieruchomości:
Aktualna wartość rynkowa prawa własności działki o nr. ewid. 544/15  wynosi 6975,00zł (słownie: sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych 00/100) netto.

Informacje dotyczące zbycia:
Działka nr 544/15 w Miłocicach  będzie przedmiotem sprzedaży na rzecz poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.  Rada Miejska w Słomnikach wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości w  trybie bezprzetargowym  uchwałą Nr LII/708/23 z dnia 09 listopada 2023r 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt.  1 i 2: 6 tygodni od publikacji wykazu.

 

Słomniki, dnia 30.11.2023r.