herb gminy słomniki archanioł Michał

Ogłoszenie w sprawie Burmistrz Gminy Słomniki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr LII/700/23 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Słomniki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2024 r.

Rodzaj zadania: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie organizacji imprez rekreacyjno-sportowych w ramach propagowania aktywności ruchowej, prowadzenia zajęć szkoleniowych, organizacji i udziału w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego, organizacji i udziału w obozach, zgrupowaniach związanych z systematycznym szkoleniem dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Na realizację w/w zadań w roku 2024 Gmina Słomniki przeznacza środki w wysokości  600.000,00 zł.

Termin składania ofert: oferty należy składać w formie pisemnej w nie przekraczającym terminie do dnia 8.03.2024 r. do godz.15.30 na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Słomnikach ul. Kościuszki 64. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z adnotacją: „OTWARTY KONKURS OFERT 2024 W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU". Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 poz. 2057).

Za koszty kwalifikowane uznaje się wydatki ponoszone w terminie od daty złożenia oferty, przy czym złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznania dotacji w oczekiwanej wysokości (niezależnie od oczekiwanej kwoty). Koszty związane z realizacją projektu poniesione po złożeniu wniosku a przed zawarciem umowy o dofinansowanie/współfinansowanie projektu Oferent ponosi na własne ryzyko.

Szczegółowe informacje TUTAJ.

 Ze względu na wnioskowane kwoty dotacji przez organizacje pozarządowe przekraczające znacznie środki przeznaczone na ten cel w Budżecie Gminy Słomniki Burmistrz Gminy Słomniki zdecydował o przesunięciu terminu rozpatrzenia ofert do dnia 25.03.2024 r.