herb gminy słomniki archanioł Michał

Zarządzenie nr 126/2023 Burmistrza Gminy Słomniki w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu Zmiany nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słomniki, w tym uwag zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2023r.,poz. 977, 1506 i 1597) oraz w związku z art. 65 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2023r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023r., poz. 1688), a także stosownie do przepisów art. 42 pkt 1 w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

 1. Postanawia się o rozpatrzeniu uwag złożonych do wyłożonego projektu zmiany Nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słomniki, sporządzanej na podstawie uchwał: Nr XXXVIII/515/22 z dnia 24 maja 2022 r. dla obszaru miejscowości Prandocin Iły oraz Nr XLI/543/22 z dnia 18 sierpnia 2022 r. dla obszaru w mieście Słomniki.

2. Wykaz i sposób rozpatrzenia uwag, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie 126/2023 wraz z załącznikami TUTAJ