herb gminy słomniki archanioł Michał

Zarządzenie nr 127/2023 Burmistrza Gminy Słomniki w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części gminy Słomniki (z wyłączeniem działek nr 100/4, 100/5 i 100/6 w miejscowości Prandocin-Iły oraz terenu pod trasę S7) – etap II, w zakresie obszaru w miejscowości Prandocin- Iły, w tym uwag zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu.


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2023r.,poz. 977, 1506 i 1597) oraz w związku z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023r., poz. 1688), a także stosownie do przepisów art. 42 pkt 1 w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Postanawia się o rozpatrzeniu uwag złożonych do wyłożonego projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego północnej części gminy Słomniki (z wyłączeniem działek nr 100/4, 100/5 i 100/6 w miejscowości Prandocin-Iły oraz terenu pod trasę S7) – etap II, w zakresie obszaru w miejscowości Prandocin- Iły, sporządzanej na podstawie uchwały Nr XXXVIII/516/22 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 24 maja 2022 roku.
2. Wykaz i sposób rozpatrzenia uwag, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie 127/2023 wraz z załącznikami TUTAJ